ข้อมูลที่ตั้ง

ที่ตั้งและขนาด

         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด     มีเนื้อที่ทั้งหมด  40.80   ตารางกิโลเมตร  หรือ  25,500 ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเขียว ประมาณ  14  กิโลเมตร  และศาลากลางจังหวัดชัยภูมิทางทิศเหนือ  ประมาณ  91  กิโลเมตร 

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  มีเนื้อที่ทั้งหมด  40.80  ตารางกิโลเมตร  หรือ       25,500 ไร่

            อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด   มีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ต่างๆ ดังนี้

                  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ            จังหวัดขอนแก่น

                  ทิศใต้                  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและผักปัง

                  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย

                  ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร       จังหวัดชัยภูมิ

           

 ลักษณะภูมิประเทศ

         ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นที่ราบและมีลำน้ำเชิญไหลผ่าน